Usposabljanje in treniranje vodij v proizvodnji

Integrirana metoda temelji na pridobitvi lastne izkušnje in deluje na pricipu "naredim sam, torej znam".

(90 % vsebine si zapomnimo, če delamo sami, 50 % če vidimo in le 30% če poslušamo.)

Ne gre za nadzor dela, ampak za pomoč pri delu z ljudmi in vodenju delovne skupine.

Usposabljanje ni kritika dotedanjega dela vodij, pač pa pridobivanje kompetenc vodenja.

Z integrirano metodo vodje pridobijo podjetniško razmišljanje in postanejo del vodstva podjetja.

Vodje zaprte samozadostne skupine postanejo del vodstva podjetja in predstavljajo most med delavsko bazo in vodstvom.

Rezultati usposabljanja:

  • višja delovna kultura
  • usposobljenost za vodenje delovnih skupin
  • motiviranje zaposlenih
  • sprejemanje odgovornosti zaposlenih
  • prenašanje znanja v delovno bazo
  • večanje učinkovitosti delovne skupine
  • sprememba miselnosti
  • boljša komunikacija
  • razviden potencial vodij
  •  

Metoda je v Sloveniji NOVA. Razvita je na osnovi strokovnega znanja, primerov dobre prakse in potreb proizvodnje. V nekaj uspešnih slovenskih podjetjih se že kažejo pozitivni rezultati sled ciljanega razvoja vodij po metodi integriranega pristopa.

Metoda združuje dva pristopa: skupinski trening in individualni trening v vsebinsko in smiselno povezano celoto. Posebnost in hkrati prednost metode je prilagojenost usposabljanja posamezniku in upoštevanje naravnanosti podjetja. Izobraževanje se izvaja na delovnem mestu in tako predstavlja neposreden prenos teorije v prakso in uporabe teoretičnega znanja pri delu. Zato je integrirana metoda proces, ki daje rezultate v smislu implementacije pridobljenega znanja v praksi in spreminja miselnost zaposlenega.

Tovrstnih znanj in veščin ni možno osvojiti čez noč. Potrebno je strokovno delo in praktične izkušnje. Metoda integriranega pristopa omogoča, da z vztrajnim in kontinuirnim delom sicer dolgotrajen proces spreminjanja vedenja in delovnih navad posameznika skrajšamo. Tudi zato je integrirana metoda stroškovno in časovno bolj učinkovita.

Usposabljanja in osebnega razvoja ne potrebuje le vodilni kader, pač pa tudi srednje in nižje vodstvo. Razvoj ključnih kompetenc vodij v proizvodnji je del usmerjenega izobraževanja in usposabljanja, povezanega s teorijo in prakso.